Mateřská škola

V Zeleni

PLATBY STRAVNÉ, ŠKOLNÉ

Platby na každý měsíc naleznete vždy na nástěnkách v šatnách MŠ, v aplikaci Naše MŠ nebo se můžete informovat mailem, telefonicky na své třídě.

Platby v MŠ

Platby za vzdělávání (školné) a stravné jsou slatné vždy 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Úhrada se provádí převodem na účet školy č.: 107-7454250217/0100 tak, aby platba byla prokazatelně na účtu do 15. dne v daném měsíci. Úplatu je
možné platit i v hotovosti u vedoucí stravovny ve dnech, které jsou k výběru určené. Výběrem peněz je pověřena: vedoucí stravovny MŠ.

Uvádějte vždy Variabilní symbol:

Zahradníčci:  dle seznamu (viz platby v MŠ)

Farmáři: dle seznamu (viz platby v MŠ)

Do poznámkového pole uveďte vždy jméno dítěte.

Úplata za vzdělávání

V souladu s ustanovením § 34 a § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění stanovuje výši úplaty za vzdělávání (dále jen "úplata") ředitelka mateřské školy.

VÝŠE ÚPLATY

1. Mateřská škola je s celodenním provozem a úplata činí 420,- Kč měsíčně na jedno dítě, bez ohledu na počet dnů docházky dítěte v posuzovaném měsíci.

2. V době uzavření či omezení provozu mateřské školy je úplata snížena o poměrnou část dle počtu dní, kdy je mateřská škola otevřena. Poměrnou část předem určí ředitelka školy, informaci pro rodiče vyvěsí na informační tabuli/ nástěnkách v šatnách nejpozději 2 měsíce před uzavřením MŠ (dle §6 odst. 5 vyhl.14/2005 Sb.)

3. V případě, že je dítě přijato oboustrannou písemnou dohodou na čtyři hodiny denně (čerpání rodičovského příspěvku), je snížena úplata na 280,- Kč/měsíc. V měsíci, kdy dítě dovrší čtyř let, je výše úplaty 420, - Kč/měsíc.

4. Zákonný zástupce dítěte, které nedocházelo ani jeden den příslušného kalendářního měsíce do mateřské školy platí úplatu v plné výši.

5. Částku 280,- Kč měsíčně činí úplata pro dítě, které se nezapočítává do počtu dětí v MŠ pro účely posouzení s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona.

ÚHRADA ÚPLATY

Úplatu hradí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci (dále jen "plátce"). Úhrada platí pro všechny děti zapsané v mateřské škole dle § 34 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění

TERMÍN PLACENÍ ÚPLATY

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. Úhrada se provádí převodem na účet školy č.: 107-7454250217/0100 tak, aby platba byla prokazatelně na účtu do 15 dne v daném měsíci. Úplatu je
možné platit i v hotovosti u vedoucí stravovny ve dnech, které jsou k výběru určené. Výběrem peněz je pověřena: vedoucí stravovny MŠ v předem stanovené dny.

OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY

1. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce, jehož dítě je v posledním ročníku mateřské školy (tj. kdy dítě v období od 1. září do 31. srpna následujícího
kalendářního roku dovrší 6 let věku).

2. Úplatu nehradí zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje poslední ročník mateřské školy, včetně dítěte, které navštěvuje mateřskou školu po dovršení 6 let z důvodu odkladu školní docházky.   
3. Úplatu nehradí fyzická osoba, která má dítě v pěstounské péči a dobu trvání nároku doloží ředitelce školy (dle §4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb. O pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č.366/2011 Sb.) 5.    
4. Úplatu nehradí zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi a dobu trvání nároku doloží ředitelce školy.
5. Úplatu nehradí zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči a dobu trvání nároku doloží ředitelce školy.5.    
6. Úplatu nehradí rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě a dobu trvání nároku doloží ředitelce školy (dle §12 ods.1 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění zákona č.366/2011 Sb.)

7. Úplatu nehradí zákonný zástupce, který o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů) a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.     
8. Nárok na úplatu ve výši 2/3 úplaty stanovené pro celodenní provoz mají zákonní zástupci v těchto případech:

dítě navštěvuje MŠ 4 hodiny denně, protože oba rodiče nebo osamělý rodič je osobou závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III a ve stupni IV. podle zákona

o sociálních službách.

PROMINUTÍ, POPŘÍPADĚ SNÍŽENÍ ÚPLATY 

1.O prominutí, popřípadě snížení úplaty, rozhodne ředitelka školy měsíčně na základě písemné žádosti plátce a předložení nároku na sociální dávku ..v daném měsíci.

2. Žádost o osvobození úplaty bude posuzována vždy od měsíce, v němž byla podána.

3. V případě změny nároku na soc. dávku v daném měsíci je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit ředitelce MŠ.

4. Veškeré žádosti jsou přijímány prostřednictvím ředitelky nebo ekonomky školy. O osvobození od úplaty rozhoduje ředitelka školy.

PORUŠENÍ ÚHRADY ÚPLATY

Nebude-li příspěvek zaplacen včas, ve správné výši nebo v případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu  a nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka školy (po předchozím písemném upozornění) rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte dle § 35 zák. č. 561/2004 Sb.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V době letních prázdnin se úplata bude platit v měsíci červnu předem, v poměrné výši. Za prázdninové měsíce (červenec, srpen) je úhrada splatná předem do 15. června. Výše úhrady bude stanovena v poměrné výši vzhledem k přerušení provozu školy.

POUŽITÍ ÚPLATY

Úplata bude použita na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy (pára, voda, elektřina apod.)

STRAVNÉ

Pokud je dítě přítomno v MŠ,stravuje se vždy.

Úplata stravného za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. Úhrada se provádí převodem na účet školy č.: 107-7454250217/0100 tak, aby platba byla prokazatelně na účtu do 15 dne v daném měsíci. Úplatu je možné platit i v hotovosti u vedoucí stravovny ve dnech, které jsou k výběru určené. Výběrem peněz je pověřena: vedoucí stravovny MŠ.

Od 1.9.2023 dochází k navýšení cen za stravné z důvodu inflace a růstu cen za potraviny

Děti do 6 let: 63,-/den         

přesnídávka 13,-Kč

oběd 30,-Kč

svačina 12,-Kč

nápoje 8,- Kč


Děti, které v daném roce dovrší 7 let věku: 66,-/den

přesnídávka 13,-Kč

oběd 33,- Kč

svačina 12,-Kčp

nápoje 8,- Kč

Termíny plateb v hotovosti v MŠ

Vždy druhá středa v měsíci v čase od 15.00 - 16.00 hod. v kanceláři ekonomky - 3. patro