Mateřská škola

V Zeleni

Rodičům

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, rozhodli jste se dávat své dítě do naší mateřské školy a to jak pro Vás, tak pro Vaše dítě znamená velkou změnu. Vstup do mateřské školy je prvním krokem do společnosti. Tato událost s sebou nepřináší změny jen pro dítě, ale i pro rodiče a učitelky.

Abychom Vám tento krok usnadnili, připravili jsme pro Vás základní informace:

 

Vstup dítěte do MŠ:

Rodiče předávají dítě učitelce ve třídě a ručí za to, že je zdravé a netrpí žádnou infekční chorobou. Mohou vstupovat s dítětem do třídy a pomoci mu tak hlavně na začátku docházky do MŠ překonat mu ostych nebo obavy z nového prostředí. Po letitých zkušenostech se však u většiny dětí osvědčilo, že je lepší předání učitelce zbytečně neprotahovat dlouhým loučením.

Věci potřebné pro pobyt dítěte v MŠ

 

VŠECHNY VĚCI DĚTEM PODEPIŠTE!!! Zabráníme tak ztrátám či záměnám.

 

Provoz MŠ:

Od pondělí do pátku od 6,00 do 16,30 hodin.

Zpravidla od 6,00 do 7,30 se děti scházejí vždy v jedné třídě, pak se rozcházejí do svých tříd.

Z provozních důvodů může docházet na základě vzniklých situací i ke změnám, což je vždy oznámeno cedulkou na dveřích, kde se děti nacházejí.

Ve všech třídách jsou děti v částečně věkově smíšených skupinách (tzn. spodní třídy zpravidla 3 - 5 let a horní třídy zpravidla 5 – 7 let.

Z provozních důvodů je důležité, aby rodiče přiváděli děti do 8,00 hodin nebo předem informovali učitelku o pozdějším příchodu do MŠ. V odpoledních hodinách jsou děti ve svých třídách cca do 15.00 a po té se spojují na jednu třídu.

Sledujte - cedulky na vchodových dveřích s označením, ve které třídě se dětí nacházejí.

V zájmu dítěte, s ohledem na citový vývoj a psychickou rovnováhu žádáme rodiče, aby si dítě z MŠ vyzvedávali včas. I když se snažíme vytvářet pro děti co nejlepší podmínky, přece jen hlavní těžiště výchovy zůstává v rodině.

Děti lze z MŠ vyzvedávat také po obědě v čase 12.15. - 12.40 Tento požadavek nahlásí rodiče ráno při příchodu do MŠ učitelce.

Odpolední vyzvedávání doporučujeme nejdříve od 14.15, kdy jsou děti po svačině. V době letních prázdnin se mateřská škola uzavírá po dohodě se zřizovatelem zpravidla na 5 - 6 týdnů. Termín je vždy včas oznámen, nejpozději 2 měsíce před uzavřením. O vánočních prázdninách bývá MŠ opět po dohodě se zřizovatelem uzavřena.

 

Docházka do MŠ:

Rodič dítěte nebo jeho zákonný zástupce je povinen přivádět dítě do MŠ do 8,00 hod. (popřípadě, po dohodě s učitelkou, později) a předat je učitelce osobně – převlečené a přezuté. Z hlediska bezpečnosti nelze dítě posílat od vrátek samotné a ani je samotné nechat v šatně. Učitelka odpovídá jen za řádně předané dítě.

 

Oblečení do MŠ: Dítě by mělo být oblékáno vzhledem k ročnímu období, počasí, a jeho vlastní schopnosti se samo obléknout a svléknout.

 

NEMOC DÍTĚTE: Každou nemoc dítěte oznámí rodiče (zákonní zástupci) osobně, telefonicky nebo e-mailem. Neprodleně pak ohlásí infekční chorobu. Onemocní-li dítě v MŠ nebo utrpí úraz, bývá dítěti poskytnuta první pomoc a pak je voláno rodičům, kteří s dítětem dojdou k lékaři.

Do MŠ voďte pouze zdravé děti, viz leták „Kdy do školky ano a ne“. Více i potřebných informací- viz. školní řád – seznámení se s ŠŘ stvrzujete podpisem na začátku školního roku.

Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte podle zákona 561/04 Sb., §35, odst.1) písm. a), rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

Omlouvání dětí povinně vzdělavatelných - rodiče dítě omluví nejpozději do tří pracovních dní od začátku nepřítomnosti, a to buď telefonicky, e-mailem nebo osobně – viz. školní řád

 

Cíle v mateřské škole

· Vycházejí z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Z tohoto dokumentu pak vychází náš Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: "Kouzelný strom poznání II.“, který je k dispozici na webu MŠ a u šaten jednotlivých tříd.

· Zaměřujeme se na respektující komunikaci a ostatní prvky formativního hodnocení, práci s portfolii dětí, sebehodnocení a pedagogickou diagnostiku, polytechnické a ekologické vzdělávání, rozvoj pohybových dovedností, hygienu a zdravý životní styl

Mateřská škola je pouze doplňkem rodinné výchovy a hlavní úkol výchovy spočívá v rodině

Děti si mohou do MŠ nosit plyšovou hračku z domova, ostatní hračky nejsou povoleny – pouze v rámci Dne hraček. Za přinesené hračky ani jiné cenné věci (řetízky, šperky apod.) nezodpovídáme.

Děti nejvíce potřebují pozornost rodičů než neuvážlivou společnost techniky. Proto si s dětmi hrajte, vyprávějte, čtěte jim pohádky, choďte do přírody aj.

 

Stravování a úplata za předškolní vzdělávání

Školné - úplata- základní výše úplaty je pro školní rok 2023/2024 činí 420,-Kč měsíčně na jedno dítě v Mateřské škole V Zeleni.

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a školské služby je k dispozici v šatnách). Úplata se platí převodním příkazem do 15. dne v daném   měsíci nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí stravovny ve stanovené dny, vždy za konkrétní měsíc. (např. v září na září).

Stravné - podle vyhl. č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, §4, odst. 1 se dítě, které je přítomno v době podávání jídla, stravuje vždy. Dítě, které bude odcházet z MŠ po obědě, nemá již nárok na odpolední svačinu, a tudíž mu bude částka za stravné snížena o hodnotu svačiny (9,- Kč). Tuto skutečnost je nutné nahlásit do 8,00 hod. Stravné se vybírá na měsíc dopředu a výše stravného je vyvěšena na nástěnkách tříd v šatnách a zveřejněna na webu MŠ – sekce Platby v MŠ.

Od letošního školného roku je výše stravného stanovena na 63,- Kč/den za den pro děti 3 - 6 let

Děti, které v daném školním roce dosáhnou 7-mi let, zařazují do jiné věkové kategorie strávníků a cena za stravné činí 66,- Kč/den.

Přesné termíny výběru stravného a úplaty jsou vyvěšeny na nástěnkách. Prosíme o jejich dodržování i v případě nepřítomnosti dítěte. Platby je možno provádět bankovním převodem, inkasem nebo v hotovosti.

Způsob odhlašování stravného a omlouvání dětí: Odhlášení stravného se provádí nejpozději do 8 hodin na daný den, současně s omluvou nepřítomnosti dítěte. Dítě můžete omlouvat: telefonicky, sms zprávou, osobně na třídě, e-mailem. MŠ zajišťuje stravování dětí pouze v jejich přítomnosti v MŠ. V případě pouze odpolední nepřítomnosti dítěte (odchod po obědě) je nutno odpolední svačinu odhlásit do 8 hodin příslušného dne (nelze si nosit svačiny domů).

 

ZÁVĚR: Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli v naší mateřské škole spokojeni. Bude se o to ze všech sil snažit celý kolektiv zaměstnanců MŠ. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz či připomínku, sdělte paní učitelce na třídě či ředitelce školy. Byli bychom pak velice neradi, kdyby se šířily zbytečné špatně pochopené informace, které mohou vzniknout např. z nedorozumění, z chybné či nedostatečné komunikace.

Mgr. Lucie Bílská – ředitelka