Mateřská škola

V Zeleni

Dokumenty školy

Úřední deska

Název zařízení: Mateřská škola, Ústí nad Labem, V zeleni 530/4, příspěvková organizace

Adresa: V Zeleni 530/4, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČ: 71294945

Bankovní spojení: 107-7454250217/0100

Náš zřizovatel:


Povinně zveřejňované informace

1. Název:
Matřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizce

2. Důvod a způsob založení:
Zřizovací listina Města Ústí nad Labem - zřizovací listina.pdf

3. Organizační struktura:
Mateřská škola se školní jídelnou. Počet tříd: 2 Počet dětí: 43 Počet zaměstnanců: 8

4. Kontaktní spojení:
4.1 Kontaktní poštovní adresa: V Zeleni 530/4, 400 03 Ústí nad Labem
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: V Zeleni 530/4, 400 03 Ústí nad Labem
4.3 Úřední hodiny: dle dohody
4.4 Telefonní čísla: +420 476 702 339, +420 727 870 965
4.5 Číslo faxu: není
4.6 Adresa internetové stránky:
www.msvzeleni.cz
4.7 Adresa e-podatelny: msvzeleni@seznam.cz
4.8 Další elektronické adresy: ekonomický úsek: pavlinababicka@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat: KB 107-7454250217/0100

6. IČO: 71294945

7. DIČ: CZ71294945

8. Dokumenty:
8.1 Školní vzdělávací program "Kouzelný strom poznání aneb co se děje v Zeleni" k nahlédnutí zde ŠVP V Zeleni.pdf
Školní řád k nahlédnutí zde Školní řád.pdf
8.2 Rozpočet školy: Provozní rozpočet školy stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát

9. Žádosti o informace
Informace lze získat ústně či písemně na adrese: MŠ Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, 400 03 Ústí nad Labem nebo elektronicky na adrese 
msvzeleni@seznam.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a stížnosti, návrhy a podněty lze podávat elektronicky na adresu: 
mszvzeleni@seznam.cz nebo písemně na výše uvedenou adresu.

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky naleznete zde

12. Formuláře
žádosti o poskytnutí informace.pdf
odvolání.pdf

13. Popisy postupů-návody pro řešení životních situací
Popisy postupů neexistují.

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých., zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, správní řád, Směrnice č.13/2007 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana. Celé znění směrnice naleznete zde
14.2 Vydané právní předpisy - neexistují

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad naleznete zde
15.2 Není

16.Licenční smlouvy
Neexistují.

17.Výroční zpráva podle zákona č.106/1999Sb.
Výroční zprávu za rok 2015 naleznete zde výroční zpráva 2015.pdf