Mateřská škola

V Zeleni

  11. 09. 2023

Omlouvání dětí z docházky do MŠ

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Plnit povinnost předškolního vzdělávání je povinné u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let, od počátku školního roku.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání

Zákonný zástupce je povinen oznámit nepřítomnost dítěte ze vzdělávání.

Podmínky omlouvání:

Předem známá skutečnost absence do 5 dnů

       Nenadálá absence v trvání více než 5 dnů (nemoc, nevolnost, rodinné důvody apod.) 

  Uvolnění v průběhu dne

 

      Uvolnění z povinného předškolního vzdělávání z jiného důvodu (očekávaná událost – dovolená, zotavovna, lázně apod.)

 

Docházka do mateřské školy a omlouvání dětí - (bez povinného předškolního vzdělávání)

 

Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce nejdéle do 8.00 hodin, aby kuchařka mohla provést normování potravin. V 8.00 hodin se MŠ z bezpečnostních důvodů zamyká.

Je však možný i pozdější příchod, který si rodiče individuálně dohodnou předem se svými učitelkami ve třídách nebo ředitelkou školy.

S ohledem na citový vývoj dítěte a jeho psychickou rovnováhu prosíme zákonné zástupce, aby děti nenechávali v MŠ zbytečně dlouho. Přestože se snažíme vytvářet dětem co nejlepší podmínky, hlavní těžiště výchovy zůstává na rodině.

Omlouvání dítěte:

Rodiče omlouvají dítě z předškolního vzdělávání do 8. 00 hodin nebo den předem

Možnosti omlouvání:

  

 

Individuální vzdělávání je další formou povinného předškolního vzdělávání, pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

Plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku

Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno dle ŠVPPV

Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech předem stanoví ředitelka a oznámí zákonnému zástupci

Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání

Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat

   zpět na přehled aktualit