Mateřská škola

V Zeleni

  01. 03. 2021

Distanční výuka

Vážení rodiče,

do mailu vám byly zaslány informace k povinné a dobrovolné distanční výuce + odkaz pro jednotlivé třídy na webové stránky a přihlášení dětí.

 

Povinná distanční výuka pro děti spovinnou předškolní docházkou + děti smodkladem školní docházky:

Vypracované materiály je možné odevzdávat:

1) vkládat přímo do aplikace www.skolavpyzamu.cz (viz vaše přihlášení)

2) zasílat e-mailem: reditelka@msvzeleni.cz

3) kompletně vypracované a podepsané donést do MŠ - po znovuotevření

 

V průběhu distanční výuky by rodiče měli poskytnou zpětnou vazbu, alespoň 1x týdně o průběhu vzdělávání, zda se dítěti daří či potřebují konzultaci.

 

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
 

§
 

V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle
 

krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení
 

karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je
 

předškolní vzdělávání povinné, stanovena:
 

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní
 

vzdělávání povinné,
 

b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.
 

Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte (zázemí, materiální
 

podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.).
 

§ Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví
 

základní rámec – ředitel má oprávnění požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je
 

povinen důvody doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele. Podrobnosti upravuje školní řád konkrétní
 

školy.  zpět na přehled aktualit